Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łasku

Komenda Powiatowa Policji w Łasku (KPP), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.lask.policja.gov.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Łasku

Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18

Strona internetowa http://bip.lask.kpp.policja.gov.pl// jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.opoczno.kpp.policja.gov.pl/spełnia wymagania w 98,26%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 20 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Łasku, mieści się w Łasku przy ul. 9 Maja 32/36.

Do wejścia głównego prowadzą schody brak podjazdu dla wózków. Po wejściu do komendy znajduje się poczekalnia, a po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie Oficera dyżurnego. Przez okienko interesanci obsługiwani są bezpośrednio przez oficera dyżurnego bądź jego zastępcę - należy podejść do szyby oddzielającej dyżurkę od poczekalni.  W poczekalni, po prawej stronie na ścianie zamontowany jest aparat telefoniczny.  Można z niego skorzystać wybierając odpowiedni numer wewnętrzny aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji (właściwy numer można uzyskać od oficera dyżurnego).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu nie posiada barier architektonicznych. Drzwi wejściowe otwierają się szeroko, umożliwiając swobodny wjazd osoby z niepełnosprawnością ruchową. W budynku komendy, po prawej stronie od wejścia, znajduje się toaleta dla interesantów. Nie jest ona ogólnie dostępna, na teren komendy można wejść jedynie za zgodą Oficera dyżurnego.  Następnie, po prawej stronie od wejścia, umiejscowiony jest  pokój przesłuchań, wyposażony w sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę interesanta z niepełnosprawnością. Z uwagi bariery architektoniczne w sytuacji trudności z wejściem do jednostki można telefonicznie poprosić o pomoc przez oficera dyżurnego (47 84 542 11 lub 47 84 542 64).

Na wprost od wejścia głównego znajduje się wejście na teren obiektu. Drzwi otwierane są przy użyciu czytnika.

W budynku nie ma windy.  Budynek jest dwupiętrowy. Ogólnodostępne toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed samym budynkiem komendy nie ma parkingu dla interesantów. Ogólnodostępny parking znajduje się na przeciwko budynku do Komendy, na parkingu od ul. 9 maja wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, 1 takie miejsce parkingowe znajduje się też od ul. Warszawskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Wymagane jest zainstalowanie komunikatora Jabber. Więcej informacji o tym jak skorzystać  z połączenia video dostępne sa  na stornie https://euslugi.policja.pl/eu/rozmowa-wideo-z-policja/8,Rozmowa-wideo-z-policjantem-przez-internet.html

Więcej informacji dotyczących kontaktu zPolicją można znaleźć pod adresem Policja e-usługi

https://euslugi.policja.pl/