Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o cyberprzemocy w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

Internet jest wspaniałym osiągnięciem cywilizacyjnym dającym szczególnie młodym osobom nieograniczone możliwości – pozyskiwania wiedzy, nawiązywania nowych kontaktów, porozumiewania się. Świat wirtualny poza wieloma walorami rozrywkowymi, informacyjnymi czy też edukacyjnymi to również źródło zagrożeń. O tym wszystkim można było się dowiedzieć podczas debaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Spotkanie zostało zorganizowane przez: Komendę Powiatową Policji w Łasku, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łasku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

8 lutego 2017 r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, m.in. z inicjatywy policjantów Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku odbyła się debata społeczna "Dzień Bezpiecznego Internetu - Debata o cyberprzemocy”. Do uczestnictwa zaproszono  uczniów wymienionego liceum oraz delegacje pozostałych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego. Młodzieży towarzyszyli dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele oraz terapeuci. W debacie wziął udział również Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk. Prowadząca debatę, pani Aleksandra Kłos - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przybliżyła na wstępie tematykę spotkania i przywitała zaproszonych gości. Po przywitaniu gości przez moderatorów debaty głos zabrał podinsp. Robert Krawczyk - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, zwracając uwagę na powagę tematu debaty oraz konieczność podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie. W zagadnienia cyberprzemocy wprowadziła zebranych sierż. Patrycja Ligner, a mł. asp. Szymon Łubisz zaprezentował dwa filmy, będące podstawą do przeprowadzenia późniejszej dyskusji z młodzieżą. Na pytania dotyczące odpowiedzialności prawnej odpowiadał st. asp. Kamil Laskowski z Zespołu ds. Nieletnich.

 Podsumowując należy zauważyć, że uczestnicy debaty zwrócili uwagę na:

  • zjawisko cyberprzestępczości jest powszechne i może dotknąć każdą z osób, nawet te, które nie korzystają z nowoczesnych środków komunikacji,
  • przemoc rówieśnicza charakteryzuje się częstym korzystaniem z narzędzi jakie dają nowe technologie, portale społecznościowe itp.,
  • korzystając z portali społecznościowych, zamieszczając komentarze do publikacji  w lokalnych mediach należy zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych,
  • nie można pozostawać biernym w sytuacji, kiedy osoba została pokrzywdzona w wyniku przemocy,
  • ważna rolę w zwalczaniu zjawiska cybeprzestępczości odgrywa świadomość społeczna, przez co należy prowadzić szerokie działania edukacyjne.

W dalszej części zorganizowano spotkania panelowe. Młodzież podzielona na mniejsze grupy uczestniczyła w warsztatach: Pokaz w alkogoglach i narkogoglach oraz skutki zarzywania środków odurzających i picia alkoholu (prowadząca: Ewa Wróbel ze stwoarzyszenia "Arka Noego"), warsztaty dotyczące cyberprzemocy połączone z projekcją filmu "Sala samobójców" (prwadzące: Ewa Ignaczewska i Elżbieta Komorek - pedagodzy z L.O. w Łasku), warsztaty "Poczucie bezpieczeństwa i akceptacja" (prowadząca: Iwona Słobodzian z Poradni Młodych w Łasku).

Z kolei dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy uczestniczyli w tym czasie w panelu informacyjno - szkoleniowym, podczas którego zostały omówione takie zagadnienia:

  • Cyberprzemoc wśród młodzieży - procedury reagowania w przypadku zjawiska cyberprzemocy (prowadząca: Katarzyna Andrzejewska z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej),
  • Odpowiedzialność prawna - poprowadzili policjanci z Zespołu ds. Nieletnich oraz I Zstępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku.

We współczesnym świecie ze zjawiskiem "cyberprzemocy" boryka się całe społeczeństwo, dlatego tak ważne jest uświadamianie użytkownikom jak rozpoznawać wirtualne niebezpieczeństwo i jak radzić sobie z nim w sytuacji, kiedy staniemy się jego ofiarą. Dlatego też, żeby poprawić bezpieczeństwo użytkowników i zapobiegać negatywnym sytuacjom, podobne debaty będą organizowane w innych placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu.