Warsztaty Historyczne OKM 1940 w Łasku - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Warsztaty Historyczne OKM 1940 w Łasku

"Niech to będzie żywa lekcja historii, ku pamięci polskich policjantów II Rzeczypospolitej. Tych, którzy polegli na służbie dochowując wierności słowom złożonej przysięgi. Śmierć ich to pomnik nieugiętej wierności obowiązku – nieugiętej woli dobrej służby Ojczyźnie. Tymi słowami dyrektor Łaskiego Domu Kultury rozpoczął warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków - Kalinin - Miednoje.

8 listopada 2017 roku w sali widowiskowej Łaskiego Domu Kultury odbyły się warsztaty historyczne OKM 1940. Organizatorem przedsięwzięcia był Komendant Powiatowy Policji w Łasku mł. insp. Piotr Bielewski oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski. Konferencja dedykowana była przede wszystkim policjantom oraz pracownikom policji. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło  młodszego inspektora Jarosława Rybki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,  przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu łaskiego - Wicestarosty Marka Krawczyka, Zastępcy  Burmistrza Janiny Kosman, przedstawicieli instytucji na co dzień współpracujących z Policją oraz członków Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939", a także duchowieństwa, przedstawicieli innych służb mundurowych oraz emerytów policyjnych, Dyrektorów szkół z terenu powiatu łaskiego i młodzieży z Zespołu Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku, a także przedstawicieli mediów.  Spotkanie poprowadził Dyrektor Łaskiego Domu Kultury Adam Łoniewski. Warsztaty rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łasku mł. insp. Piotr Bielewski zadając pytania: Kim był przedwojenny policjant? Czym się kierował w swej pracy, czy był podobny do współczesnego policjanta? Przybliżył w swoim wystąpieniu ogólną sylwetkę zwykłego przedwojennego policjanta, mając nadzieję, że może te informacje pozwolą łatwiej zrozumieć ich losy.

24 lipca 1919 roku do życia powołana została Policja Państwowa. Dziś ten dzień jest świętem Policji ale wtedy, kiedy po latach zaborów na nowo tworzyło się państwo polskie, to było coś więcej, niż tylko kolejny akt organizacyjny. Jeszcze przed wydaniem ustawy na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. Każda z nich chciała być tą najważniejszą. A co z podstawowym prawem, dzięki któremu policja w ogóle może działać? Jeszcze na początku lat 30. XX wieku obowiązywały różne kodeksy karne z czasów zaborów. Dopiero w 1932 roku powstał nowoczesny, wspólny dla całego kraju kodeks, tzw. kodeks Makarewicza (od Juliusza Makarewicza, jednego z członków Komisji Kodyfikacyjnej, profesora prawa karnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie). Słuchacze mogli porównać rotę ślubowania obecnego funkcjonariusza z tą obowiązującą Policjantów II RP.  Komendant w swojej wypowiedzi podkreślał, że służba jest zaszczytem ale i ogromnym obowiązkiem. Dla umożliwienia policjantowi wypełnienia tego zaszczytnego, a jednocześnie doniosłej wagi obowiązku, Policjantowi wyjątkowe prawa w służbie, jakich nie posiada inny obywatel. Jednak to dokładna znajomość i głębokie zrozumienie tych praw – obowiązków, może sprawić, że policjant polski stanie się naprawdę godnym i nie zawiedzie pokładanego w nim zaufania. Przepisów szczegółowych, regulujących każdy krok naszego życia służbowego i pozasłużbowego jest wiele, jak wiele jest wymagań stawianych dobremu policjantowi. Dla ułatwienia, a jednocześnie znakomitego uproszczenia tego trudnego zadania, pan Komendant Główny Policji Państwowej (gen. bryg. nadinsp. Józef Kordian Zamorski) wybrał z ogromu przepisów szczegółowych najważniejsze i streścił je w 14-stu przykazaniach.  Współczesna Policja czerpie z tradycji II Rzeczpospolitej Polskiej. Obecny zbiór etyki zawodowej policjanta ujęty został w Zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 roku. Złożony z 24 paragrafów dotyczy czterech obszarów tematycznych: zachowania policjanta w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami prawnymi i moralnymi; wskazanie postaw, jakie ma prezentować wobec osób, z którymi ma kontakt; określenie dyspozycji moralnych odnoszące się do przełożonych oraz wewnętrzne relacje między policjantami.

Wspomniał też o inicjatywie stworzenia "Alei Dębów Pamięci", aby wyrazić jak wiele wniosła Policja Państwowa II Rzeczpospolitej Polskiej do stworzenia współczesnej formacji oraz aby upamiętnić losy policjantów, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Policjantów, którzy zostali zamordowani strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 roku.  Do działań tych zaangażowały się także władze samorządowe. Wraz z pomysłem utworzenia Alei Dębów Pamięci rozpoczęły się poszukiwania informacji dotyczących losów funkcjonariuszy Policji Państwowej służących na terenie Łasku bądź związanych z naszym miastem. Efektem tych poszukiwań, dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Historii w Łasku, jest m.in. nawiązanie kontaktu z córką aspiranta Policji Państwowej Władysława Markowskiego, Panią Bożeną Mielczarek, która również zabrała głos podczas dzisiejszej konferencji i przedstawiła losy swojej rodziny. Po swoim wystąpieniu Pan Komendant węczył wyróżnienia policjantom, którzy wyróżniają się w służbie i są przykładem dla swoich młodszych kolegów. Krótko o nowych narzędziach w pracy policjantów, czyli o Krajowej Mapie Zagrożeń oraz o zawodzie policjanta powiedziała asp. Katarzyna Staśkowska, rzecznik łaskiej komendy.  Następnie głos zabrał Arkadiusz Cieślak z Muzeum Historii Łasku, który w skrócie przedstawił dzieje Łasku, a także omówił krótko historię Policji na terenie naszego miasta. Kolejnym prelegentem był Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

W swoim wystąpieniu mówił o tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie. Ostaszków, Kalinin, Miednoje – miejsca zbrodni na funkcjonariuszach Policji Państwowej. Zgromadzeni wysłuchali faktów na temat kaźni odbytych na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w największym obozie specjalnym NKWD – Ostaszków- na przełomie września 1939/maja 1940 w poklasztornych zabudowaniach Pustelni  Niłowo-Stołobieńskiej. Więzionych tam było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, księży, pracowników sądownictwa. Kalinin – obwodowy zarząd NKWD, w którego piwnicach wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy gdzie ofiarami byli funkcjonariusze II RP. Miednoje – ośrodek rekreacyjny NKWD – miejsce grzebania w dołach śmierci zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników oraz osadników wojskowych. Komendant Powiatowy Policji w Łasku  otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Certyfikat Ambasadora OKM 1940 - propagowanie etosu Policji Państwowej.

Na zakończenie warsztatów historycznych przyszedł czas na prawdziwą lekcję historii, historii trudnej i wzruszającej. O losach policjanta Policji Państwowej Władysława Markowskiego, zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy opowiedziała jego córka Pani Bożena Mielczarek. Była to bardzo ciekawa i poruszająca opowieść.

Składamy podziękowania wszystkim obecnym na tej konferencji, a szczególnie prelegentom oraz wszystkim, którzy zechcieli być z nami w tym szczególnym dniu.